Düzce Float Cam

AR-GE VE LABORATUVAR

- Düzce Cam markasını bir 'Dünya Markası' yapmaktır. Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.
- Teknolojik ve verimlilik açısından dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilen uluslararası bir cam üretim tesisi olmak.
- Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin ilk tercihi olmak ve daimiliği sağlamak.
- Ülkemizde eğitime, çevreye, sağlığa ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

- Sınai mülkiyet haklarını yöneterek dış pazarlarda rekabetçi konuma yükseltmek.
Rekabet gücü yüksek konumunu korumak ve geliştirmek.
- Ticari potansiyeli olan araştırma projelerini belirlemek ve gerçekleştirmek.
- Proje çıktılarından ve yürütülen projelerden yola çıkarak farklı iş modelleri geliştirip endüstriyel dönüşümü sağlamak.
- Sektörel olarak karşılaşılabilecek mühendislik sorunlarına farklı bakış açılarıyla yaklaşmak.
- Özgün, yenilikçi, bilimsel ve mükemmel çözümler geliştirip üretim süreçlerine uygulayarak sektöre ve ülkemize katma değer sağlamak.

İnovasyon değer katan bir yeniliktir. Değer ise kuruluş ve ilgili taraflar ile ilgilidir ve onların algısına göre belirlenir.

Tasarımı yapılan yeni ürünlerin proseslerinin geliştirilmesi ve bu konudaki yeniliklerin ortama adaptasyonu yine AR-GE Merkezi tarafından yürütülmektedir.

İnovatif düşünme ile işletmeler yeniliğe ve değişime daha açık olabilir. Bunun sonucunda yaratıcılığa ve yeni fikirlere yatırım yapma cesaretine sahip hale gelebilir. Yenilikçi düşünce, her işte büyümeyi sağlar.

İnovatif düşünce kısaca, yeni fikirler ve sorunları çözmek için yeni yollar bulmak adına yaratıcı problem çözmeyi esas alan düşünce sistemidir.

Buluşa ve patente dokunan inovasyon radikal inovasyon olarak adlandırılan yenilikçilik düzeyi yüksek olan inovasyonlardır. Var olan ürün ve süreçlerde de ufak ama etkisi yüksek eklemeler ve değişiklikler ile inovasyon ve yenilikçi ürünü yakalamak mümkündür. İnovasyonda ön plana çıkan nokta; yapılan yeniliğin tüketiciye ve kullanıcıya değer katmasıdır.

Üretimi yapılan tüm ürünlerle ilgili olarak; rakip karşılaştırma çalışmaları, literatür ve patent araştırmaları, proses analizi ve doğrulama testleri yapılmaktadır. Sürekli gelişen dünya pazarında, yenilikler, patent ve faydalı modeller yakından takip edilerek daha kaliteli ürün geliştirme konusundaki yetenekler sürekli olarak arttırılmaktadır. Ayrıca üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak amacı ile yalın üretim tekniklerini de kullanarak üretim optimizasyon projeleri Düzce Cam Ar-Ge Merkezi liderliğinde yürütülmektedir.

Proje yönetimi altında profesyonel bir ekiple;
AR-GE Merkezi bünyesinde yürütülen ürün projelerinin yanı sıra, kamu destekli ve üniversite araştırma kurumları ile birlikte TEYDEB- TÜBİTAK projeleri, süreç iyileştirme projeleri ve Avrupa Birliği projeleri çalışmaları planlanmakta ve yürütülmektedir.
Projeler ile geliştirilen ürün, teknoloji ve proseslere yönelik Marka-Patent-Faydalı Model çalışmaları AR-GE Merkezi bünyesinde yürütülen önemli faaliyetler arasında yer almaktadır.

Sürekli İyileştirme:

Ar-Ge laboratuvar faaliyetlerini gerçekleştirmek için günümüz şartlarındaki en üst seviye yazılım ve donanım kullanılmaktadır.
Cam üretiminde kullanılan hammaddeler ve camın özellikleri AR-GE laboratuvarında bulunan X Işını Difraktometre (XRD), X-Işınları Floresans Spektrometresi (XRF) ve Spektrofotometre cihazları ile cam üretimi standartlarına uygunluğu doğrulanmaktadır.
Müşteri ve son kullanıcılardan gelen ürün bazlı performans iyileştirme taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda ürün kalitesinde ve proseslerinde gerekli iyileştirmeler Düzce Cam Ar-Ge Laboratuvarı tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bu taleplere ek olarak, ürünlerin sahadaki performansları yakından takip edilip ilave iyileştirme çalışmaları yürütülerek pazarda üstün kalite ile tam müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

AR-GE DEĞERLERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Değerlerimiz:

- Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza değer veririz. Onların haklarına saygılı olup alınan kararlarda adil davranırız. Çalışanlarımıza tüm paydaşlarımız için doğru kararları vermesinde ihtiyacı olan alan ve desteği sağlarız.
- Yenilikçi olmaya önem veririz ve inovatif anlayışımızla sektörün ihtiyacını karşılarız.
- Yasal olmayan davranışlardan, firma kararlarını etkileyen, kendi ve yakınlarının menfaatine olabilecek her türlü davranışlardan kaçınırız.
- Tedarikçilerimize karşı ayrımcı davranışlardan kaçınıp eşit fırsatlar sunarız. Kaliteyi ön planda tutarız ve yaptığımız işlerde sürekli mükemmeliyeti ararız. Güvenilir ve müşteri odaklı çalışırız.
- Topluma saygılıyız ve toplum kurallarını önemseriz.

Çalışma Prensiplerimiz:

Dürüstlük ve Güvenilirlik
Düzce Cam kuruluşu olarak Ar-Ge sırlarını göz önünde bulundurarak gizlilik ve güvenilirlik kurallarına uyarız. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli prensibimiz doğruluk ve dürüstlüktür. Çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi güven çerçevesinde gerçekleştirip doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Yenilikçilik, Bilimsellik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
İnovatif ve etkili düşüncenin somut sonuçlara dönüşebilmesi için bilimsel üretkenliğin gerekliliğine inanıyoruz. Tüm Ar-ge faaliyetleri için yenilikçi çalışmalar yapmayı, bu çalışmalar sonucunda marka, patent ve faydalı model alabilmeyi önemli bir ilke olarak kabul ediyoruz.
Bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak açısından bilim ve akılı önemsiyoruz.
Tüm faaliyetlerimizde sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor ve geliştirmeyi benimsiyoruz.
Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
Sürekli değişime açığız ve geleceğe ümitle bakarak mükemmelliğe ulaşmaya çalışmaktayız.

Verimlilik ve Etkinlik
Hedeflerimizi ve amaçlarımızı gerçekleştirebilmemiz için çalışma disiplininin öneminin farkındayız. Ölçülebilir olmak bilimsel yaklaşımımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle katma değer oluşturmanın önceliklerimiz arasında yer aldığına inanıyoruz.

Şeffaflık
Ar-Ge merkezimizde yapılan tüm çalışmalarda şeffaf olup bilgilerin doğru, kıyaslanabilir, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasını sağlarız.

Yasalara Saygı
Hizmet ve faaliyetlerimizin Ar-Ge sürecinin temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğu Ar-Ge Merkezimizin en önemli prensibidir.
Davranış kurallarımız ile yasal zorunluluk arasında bir farklılık oluştuğunda; daha yüksek olan standardı uygulamayı amaç ediniriz.

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizin memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir ve başarımızı belirler.
Bilgi birikimimizi ve en uygun çözümlerimizi müşterilerimize sunar, böylece onlara en iyi hizmetin, hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini sağlarız.

Fırsat Eşitliği
Düzce Cam Ar-Ge Merkezi, tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser.
Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaların, işe alım süreçlerimizle ve çalışanlarımızla ilgili kararların dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz.

Ekip Çalışması ve Paylaşımcılık
Düzce Cam Ar-Ge Merkezi olarak; çevreye karşı duyarlı olmayı, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korumayı, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyup, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun bir biçimde çalışmayı prensip ediniriz.
İçinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Çalışanlarımızı, iş birliklerimizi ve müşterilerimizi en yakın paydaşlarımız olarak kabul edip, ortak takım ruhunu oluşturmaya önem veriyoruz. Çünkü ekip çalışması ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.
Bilginin yayılmasını ve paylaşılmasını, toplumun ve çalışanların bilgi kaynaklarına ulaşılabilir olmasını, bu konudaki teknolojik yenilikleri benimsiyor ve uyguluyoruz.

İş Birliklerimiz
Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli unsurlarından birisi de üniversite-sanayi iş birlikleridir.
Ar-Ge Merkezimiz ise bu anlamda örnek projelere imza atmak, genç beyinlere destek olmak ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli üniversiteler ile proje iş birlikleri gerçekleştirmektedir.

 

ÇEREZ KULLANIMI

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.